You are here: Home » Doradztwo zawodowe » Kilka słów o doradztwie zawodowym

Kilka słów o doradztwie zawodowym

„Nie dawaj biedakowi ryby, daj mu wędkę i naucz go łowić”
przysłowie indyjskie

Co to jest poradnictwo zawodowe? Czemu ono służy? Czy dotyczy to mnie? Mojego dziecka? Po co mi doradca zawodowy? Takie pytania najczęściej padają podczas rozmów z rodzicami uczniów stojących przed wyborem drogi zawodowej. Dlatego na początek chciałabym Państwa zapoznać z definicjami wyjaśniającymi terminologię, które zostały zaczerpnięte z poradnika: E. Drogosz-Zabłocka, A. Łukasiewicz, A. Paszkowska-RogaczSzkolny doradca zawodowy (KOWEZiU, Warszawa 2003):

poradnictwo zawodowedługofalowe i wieloetapowe działania wychowawcze, towarzyszące jednostce w trakcie jej rozwoju zawodowego. Obejmuje ono udzielanie pomocy uczniom i dorosłym w planowaniu, tworzeniu i rozwijaniu kariery zawodowej, przynoszącej satysfakcję i zawodowy sukces.

doradztwo zawodowe – świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.

doradca zawodowy – osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego, współpracując z rodzicami i nauczycielami w procesie orientacji zawodowej uczniów oraz wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Z doradcą zawodowym można spotkać się i umówić na konsultacje w swojej szkole, szkołach wyższego szczebla, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, urzędach pracy i agencjach pośrednictwa pracy oraz innych organizacjach pozarządowych.

Doradca zawodowy z tacą pełną ofert pracy, niestety, jest mitem. Doradca zawodowy nie rozdaje swoim klientom pracy, więc kim jest? Warto więc przytoczyć tutaj słowa Magdaleny Mrozek zacytowane w publikacjiPraca z klientem dorosłym. ABC Doradcy Zawodowego” (KOWEZIU, Warszawa 2009, str. 34):

„Doradca daje tratwę, wiosłować, aby dopłynąć do brzegu musi sam klient.

Agata Jasińska