You are here: Home » Edukacja i wychowanie » Samorząd Uczniowski OSWG

Samorząd Uczniowski OSWG

Samorząd Uczniowski istnieje od samego początku istnienia OSWG. Tworzą go wszyscy uczniowie Ośrodka. Praca samorządu odbywa się na ustalonych zasadach. Pracujemy według określonego planu pracy, sporządzonego na początku każdego roku szkolnego. Współpracujemy z dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym, a reprezentujemy młodzież. Staramy się włączać uczniów do różnych przedsięwzięć.

Uczniowie przez cały rok pracy samorządu starają się świadomie i skutecznie uczestniczyć w życiu naszej szkoły. We wrześniu odbywają się wybory na przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego. Każdy kandydat przedstawia swój program wyborczy. Towarzyszy nam przy tym wiele emocji i ciekawości –  kto zajmie „fotel” przewodniczącego. Wybory odbywają się według ustalonych zasad, czyli są:

  1. powszechne – każdy uczeń ma prawo do udziału w głosowaniu,
  2. równe – każdy uczeń ma jeden głos,
  3. bezpośrednie – każdy głosuje osobiście,
  4. tajne – wybór jest anonimowy, a warunki podczas wyborów zapewniają tajność głosowania,
  5. większościowe – wybory wygrywa kandydat, który otrzymał najwięcej głosów.

Po zakończonym głosowaniu, komisja liczy głosy a kandydat, który otrzyma najwyższy wynik zostaje przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego. Osoba, która w wyborach zajmie drugie miejsce, zostaje zastępcą przewodniczącego.

W skład prezydium samorządu, oprócz przewodniczącego i jego zastępcy, wchodzą uczniowie chętni do pracy w sekcjach: kultury i nauki, sportu, fotograficznej, informatycznej, czystości, żywienia i konferansjerki.

Samorząd Uczniowski wspólnie z opiekunkami organizuje różne imprezy m.in. Dzień Nauczyciela, Dzień Patrona, otrzęsiny klas pierwszych, mikołajki (wizyta Świętego Mikołaja i jego pomocnika), dyskoteki, bal karnawałowy, akcje charytatywne oraz wiele innych.

Dzięki działalności w Samorządzie Uczniowskim młodzież uczy się współpracy z rówieśnikami, zdobywa nowe umiejętności, poznaje problemy innych uczniów, uczy się empatii. Nabywa również nowych doświadczeń we współpracy z uczniami oraz gronem pedagogicznym. Uczniowie mają wpływ na decyzje podejmowane na rzecz naszego Ośrodka. Praca w Samorządzie Uczniowskim niekiedy bywa bardzo trudna, czasem wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i wysiłku, ale dzięki temu uczymy się kreatywności, odpowiedzialności i pracowitości, jak również świadomego podejmowania decyzji mających wpływ na całą społeczność. Doświadczenie to ułatwi nam przyszłe funkcjonowanie w społeczeństwie obywatelskim.

                                                                                                          Justyna Flaum

                                                                                                          Joanna Suwart-Olszewska