You are here: Home » Strona główna » Uczniu zawodowcu, uczysz się zawodu i…

Uczniu zawodowcu, uczysz się zawodu i…

… chcesz zdobyć kolejny inny zawód, tak? Jest taka możliwość. Dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej (zsz), technikum, szkoły policealnej lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, zdecydowanych na przekwalifikowanie się w celu zdobycia nowego zawodu bądź dodatkowych kwalifikacji w zawodzie, istnieje możliwość podjęcia nauki w innej szkole zawodowej na tym samym lub podobnym szczeblu edukacji.

…  chcesz zdać maturę, tak? Jest taka możliwość. Dla absolwentów zsz, decydujących się jednak na zdawanie matury i ewentualnie w przyszłości podjęcie studiów, istnieje możliwość kontynuowania nauki w liceum dla dorosłych.

Agata Jasińska