You are here: Home » Edukacja i wychowanie » Wpływ wycieczek na rozwój ucznia

Wpływ wycieczek na rozwój ucznia

Celem pracy pedagogicznej jest uczynienie życia wychowanków pełniejszym – niosącym wiele niezbędnych, różnorakich doświadczeń. We współczesnej dydaktyce poszukuje się rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych, które przezwyciężałyby przedmiotowe rozdrobnienie treści nauczania. Duże możliwości w tym zakresie kryją w sobie wycieczki szkolne, zwłaszcza te, które określa się mianem wieloprzedmiotowych. Pozwalają one na efektywną i efektowną realizację procesu kształcenia poza ławką szkolną, czynią zadość wymogowi-więcej ruchu dla młodzieży. Stanowią skuteczną metodę pobudzania młodego pokolenia do przezwyciężania barier psychomotorycznych i zapewnienia uczniom bardziej praktycznego zainteresowania się różnymi formami spędzania wolnego czasu i wypoczynku. Uczniowie wzmacniają swe zaufanie do prawdziwości wiedzy szkolnej, do jej wiarygodności. Łatwiej dostrzegają luki w swej wiedzy. Utrwala się ona w czasie podsumowania wycieczek wieloprzedmiotowych, co stwarza doskonałą możliwość uświadamiania sobie różnic i podobieństw między wyobrażeniami o kraju „przed” i „po” wycieczkach. Wycieczki szkolne nie tylko wpływają na odczucia uczniów, są one doskonałą szkołą ich wyrażania. Udział w wycieczkach szkolnych staje się nieodzownym warunkiem, aby móc przeżyć rzeczy i zjawiska w naturalnej ich postaci i środowisku.

Wycieczki szkolne inspirują uczniów do:
– rozbudzania zainteresowań turystyczno-krajoznawczych,
– poznania regionu i kraju, jego środowiska przyrodniczego i geograficznego, tradycji, zabytków, kultury i historii,
– poznawania kultury i języka innych państw,
– kształtowania szacunku do obiektów mających wartość kulturową,
– poszerzenia wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
– rozwijania samodzielności w działaniu i poczucia wartości w komunikacji ,
– motywowania do aktywnego spędzania wypoczynku,
– podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej,
– poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

Wszelkiego rodzaju wycieczki wywierają ogromny wpływ na oddziaływanie wychowawcze młodzieży. Poprzez nie młodzież kształtuje w sobie właściwe postawy. Turystyka pomaga w zdobywaniu i wzbogacaniu wiedzy oraz wielu pozytywnych umiejętności u młodych ludzi. Wywiera ogromny wpływ na społeczno – moralne wychowanie, uwrażliwia na piękno przyrody i sztuki, mobilizuje do poszukiwania ,,czegoś” nowego, nieznanego, inspiruje do działania, rozwija wiedzę, sprawność fizyczną i wiele innych pozytywnych aspektów.

Wycieczki organizowane w OSWG są realizacją procesu dydaktyczno – wychowawczego, stwarzają liczne okazje do kształtowania wśród ich uczestników wrażliwości estetycznej jako zdolności warunkującej przeżywanie piękna i potrzeby obcowania z nim. Uwrażliwienie uczestników wycieczek szkolnych na piękno i konieczność ochrony przyrody pozwoli na ukształtowanie jednostek umiejących wykorzystać ją jako źródło do inspiracji twórczej i rekreacji.

I wreszcie jest coś jeszcze, co wyróżnia wycieczki, których jestem organizatorem – młodzież ma pełny dostęp do wiedzy, gdyż jednocześnie pełnię rolę pilota i tłumacza w języku migowym. Wycieczki organizowane przez biura podróży nie uwzględniają niestety zapewnienia tłumaczy dla osób głuchych w trakcie zwiedzania.

Myślę, że chyba zawsze będę organizować wycieczki. Daje mi to wiele satysfakcji. Tym bardziej, że również młodzież udało mi się zarazić bakcylem podróżowania. W tym roku szkolnym organizuję wycieczkę do Portugalii w dniach 09-14 kwietnia 2018 roku, a poniżej przedstawiam wycieczki jakie zorganizowałam dotychczas. Młodzież zawsze była zadowolona i pełna wrażeń.

2007/2008 Litwa (Wilno – Troki-Kowno 5 dniowa)
2009/2010 Kraków (Zakopane – Wieliczka-Oświęcim 4 dniowa)
2010/2011 Mazury (5 dniowa)
2011/2012 Białowieża (1 dniowa)
2012/2013 Toruń (1 dniowa); Poznań (1 dniowa)
2013/2014 Gniezno (1 dniowa); Kielce (1 dniowa)
2014/2015 Mazury (5 dniowa)
2015/2016 Niemcy (Berlin – Poczdam 5 dniowa)
2017/2018 Portugalia (Lizbona – Porto 6 dniowa)

Aneta Krysiak
nauczyciel geografii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *