You are here: Home » Edukacja i wychowanie » List do Rodziców

List do Rodziców

Szanowni Rodzice,

stanowią Państwo integralną część społeczności szkolnej. Są Państwo prezentowani w strukturze szkoły poprzez Radę Rodziców. Współpraca grona pedagogicznego, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców pozwala na wspólne określanie priorytetów wychowawczych i dydaktycznych.  Gwarantuje osiągnięcie pożądanych celów, jakimi są dla ucznia : ukończenie szkoły, zdanie egzaminów zawodowych i maturalnych, przygotowanie do dorosłego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia oraz świadomego procesu rehabilitacji mowy i słuchu.  W naszej placówce realizowane są następujące formy kontaktów z rodzicami: spotkania ogólne dla wszystkich rodziców, zebrania klasowe, spotkania indywidualne z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami, spotkania okolicznościowe, pisemne wezwania,  rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna, warsztaty  i szkolenia dla rodziców. Nauczyciele w trakcie spotkań klasowych zapoznają Państwa ze Statutem Szkoły, regulaminami, programem wychowawczym i profilaktycznym, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.

Bardzo ważny  jest udział Rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, imprezy szkolne (np. Ślubowanie klas pierwszych, Studniówka, Wigilia) , lekcje otwarte, święto szkoły, przegląd twórczości uczniów podczas zebrań ogólnych. Mogą Państwo na bieżąco poznawać  działania szkoły poprzez stronę internetową, facebook, Poradnik OSWG, Biuletyn dla Rodziców i Kandydatów-wydanie specjalne, gazetkę szkolną „Czy wiesz”, gdzie zamieszczane są aktualne informacje dotyczące życia szkoły. W najbliższym czasie pojawi się również dziennik elektroniczny, który pozwoli na bieżące monitorowanie działań szkoły i postępów dziecka  w nauce.

W kontaktach z Państwem zależy nam na wzajemnym uzupełnianiu się w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Współdziałanie szkoły i domu rodzinnego sprzyja  efektywniejszej realizacji procesu edukacyjnego skierowanego do Państwa Dzieci.  Ważne jest ujednolicenie sposobu oddziaływań, metod nagradzania i karania, stawianych wymagań. Spójność działań w tych zakresach pozwala na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom, a naszym uczniom. Bez wsparcia rodziny trudno wpoić dzieciom zasady, jakimi powinny kierować się w życiu. Skutki niejednolitych oddziaływań wychowawczych prowadzą w konsekwencji do przeżywania przez dzieci zachwiania poczucia uznawanych dotąd norm, zasad, wartości. Rodzice i nauczyciele powinni być partnerami i sprzymierzeńcami w tworzeniu właściwego klimatu wychowawczego.

Szanowny Rodzicu,

Bądź zainteresowany miejscem nauki Twojego Dziecka.

 1. Poznaj nauczycieli, którzy uczą Twoje Dziecko.

Staraj się mieć kontakt z każdym nauczycielem uczącym Twoje Dziecko. Dzięki temu będziesz wiedział, jak dziecko radzi sobie z nauką danego przedmiotu, czy ma jakieś problemy, czy potrzebuje wsparcia w jakimś obszarze, jak należy go motywować do osiągania jak najlepszych efektów dydaktycznych odpowiednich do jego zdolności i możliwości.

  1. Bądź w stałym kontakcie z wychowawcą; monitoruj, co się dzieje z Twoim nastolatkiem. Nie traktuj tego jako inwigilacji, ale jako przejaw troski o dziecko. Dzięki stałemu kontaktowi z wychowawcą jesteś w stanie reagować na wszystkie niepokojące przejawy zachowania i ustrzec dziecko przed ewentualnymi zagrożeniami. Również będziesz na bieżąco informowany o sukcesach i osiągnięciach dziecka.
  2. Znajdź czas na spotkania z nauczycielami, wychowawcami i innymi pracownikami placówki; to ważne, abyś bez pośpiechu i zerkania na zegarek mógł porozmawiać o swoim dziecku; jego potrzebach, sukcesach i problemach.
  3. Bierz aktywny udział w życiu szkoły; uczestnicz w zebraniach szkolnych, klasowych, zgłaszaj swoje pomysły mogące przyczynić się do lepszego funkcjonowania szkoły, zaglądaj na strony internetowe placówki oswg-wawa.edu.pl, facebook, zamieszczaj artykułu w Poradniku OSWG, dziel się swoimi opiniami na facebooku. Uczniowie z radością witają komentarze czy lajk od RodzicówJ
  4. Korzystaj z różnych możliwości wsparcia, jakie daje szkoła: uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach dedykowanych rodzicom, rozmowy ze specjalistami (psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel języka migowego) na temat rozwoju nastolatka, problemów wychowawczych,  możliwości rehabilitacji słuchu, wspierania rozwoju języka i mowy dziecka.

 6. Bądź świadomy swojej roli w wychowaniu swojego Dziecka, a szkołę traktuj jako ważnego partnera w procesie wychowawczym.

 7. Staraj się być konstruktywny w kontakcie ze szkołą; mów o swoich obawach, zgłaszaj wątpliwości, ale też bądź otwarty na propozycje ze strony szkoły, przedstawiaj swoje pomysły, rozwiązania w trudnych sytuacjach.

 8.Poczuj się pełnoprawnym, w takim zakresie, na jakie pozwala Ci prawo, partnerem w tworzeniu i realizacji zadań placówki, do której uczęszcza Twoje Dziecko. Skuteczne przeciwdziałania problemom są możliwe jedynie przy udziale wszystkich zainteresowanych stron: uczniów, nauczycieli i rodziców.

Danuta Zielińska