You are here: Home » Egzamin zawodowy » Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Kwalifikacje: T.6. Sporządzanie potraw i napojów ( nauka trwa 3 semestry),
T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (nauka trwa 1 semestr)

Rynek usług gastronomicznych stale się rozwija i istnieje bardzo duża potrzeba zatrudniania pracowników w branży gastronomicznej. Ludzie coraz częściej korzystają z usług zakładów gastronomicznych do organizowania imprez, uroczystości, rozrywki i wypoczynku. Stale rosnące tempo życia, zwłaszcza w dużych miastach, powoduje, ze ludzie nie mają czasu na przygotowywanie posiłków i jedzą poza domem. Wzrastają także wymagania konsumentów dotyczące zdrowego odżywiania. To powoduje, ze stale rośnie liczba miejsc pracy dla kucharza oraz technika żywienia i usług gastronomicznych.

Absolwenci tego kierunku są przygotowani zarówno do świadczenia konkretnych usług żywieniowych dla klientów ( sporządzania potraw i napojów) na stanowisku kucharza, do planowania i wdrożenia diety, jak też obsługi konsumentów.  Mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną firmę.

Czy każdy może kształcić się w tym kierunku i pracować w tym zawodzie? Dla kogo ten zawód?
–  a
by brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum,
– aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

 Zdobycie zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych wymaga od słuchacza:

–  zainteresowania tematyką z zakresu żywienia, różnych technik sporządzania potraw, a także szeroko pojętą gastronomią ( rynkiem usług gastronomicznych),
–   ciągłego dokształcania, śledzenia nowinek,
–  obserwowania zmian na  rynku usług gastronomicznych,
–  chęci do  poszerzania wiedzy i nauki,
– systematyczności i dobrej organizacji pracy,
– bardzo dużej samodzielności w zdobywaniu wiedzy,
– zaangażowania i  pracy własnej.

Wymagania egzaminacyjne:

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się:

  • z części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego
  • z części praktycznej przeprowadzanej w formie zadania praktycznego.

 Część pisemna egzaminu zawodowego może być przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. 

Część praktyczna jest przeprowadzana w formie zadania praktycznego. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego

Czas na wykonanie zadania praktycznego dla kwalifikacji K1.T.6. wynosi 120 minut. (+ 30 dla osób niesłyszących). Czas na wykonanie zadania praktycznego dla kwalifikacji K2.T.15. wynosi 150 minut.

  Warunki uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację. 

Zdający zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:
– z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
– z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną i mogą dwukrotnie w ciągu 3 lat zdawać nie zdaną część egzaminu. Osoba , która zdała wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie i posiadająca wykształcenie średnie np. ukończone liceum otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (w języku polskim i angielskim).

Alicja Kozińska
Katarzyna Piekut
Marta Żulewska